4 stappen | strategisch informatieplan | mismatches & tips
Leo Kerklaan is een ‘thought leader’ die een heldere, brede visie heeft op strategisch performance management. Via zijn boeken, blogs, opleidingen en adviezen maakt hij mensen deelgenoot van zijn inspirerende gedachtegoed. Leo wordt geroemd vanwege zijn baanbrekende ideeën, waardevolle inzichten en nuttige tips.

De 4 stappen voor een strategisch informatieplan

Geschreven door

Scharnierpunt tussen strategie en doelen

Het strategisch informatieplan bevat de onderwerpen die bepalend zijn voor de langetermijnbesturing van de organisatie. Het plan vormt het scharnierpunt tussen de strategie en de doelen die de uitvoerende organisatieniveaus moeten realiseren. Het plan maakt het mogelijk dat de activiteiten op de uitvoerende niveaus bijdragen aan de realisatie van de strategie. Als dat het geval is, spreken we over een ‘strategy focused’ organisatie.

De vier stappen voor een strategisch informatieplanZonder een goed begrip van de concepten ‘strategie’ en ‘strategy mapping’ kun je geen strategisch informatieplan opstellen. Over de kwesties ‘wat is een strategie’ en ‘hoe wordt een strategie gevormd’ zijn de wetenschappers het niet eens.

In ons Cockpit-boek is de strategie het plan waarmee managers denken dat zij het best kunnen reageren op de veranderingen in de omgeving van de organisatie. Over hoe een strategie gevormd wordt, bestaan verschillende benaderingen. Er zijn strategen die vinden dat strategie maakbaar is, en dus van tevoren te plannen.

Er zijn ook strategen die vinden dat strategie emergent is, waarbij de strategie spontaan opkomt en de omgeving feitelijk de strategische keuzes bepaalt. In beide gevallen kun je gebruikmaken van strategy mapping: het strategisch concept van de organisatie visualiseren in een schema. De waarde hiervan is dat het beeld dat de managers hebben van de oorzaak- en gevolgrelaties tussen de strategische zoekvelden duidelijk wordt. De strategy map laat het mentale model van de strategie zien.

Voor het opstellen van het strategisch informatieplan moeten vier stappen worden doorlopen

Stap 1: Topleiding verkent de omgeving

De topleiding richt zich op het intensief verkennen van ontwikkelingen in de organisatieomgeving. Een belangrijk middel hiervoor is de SWOT-analyse. De externe omgeving wordt geanalyseerd naar kansrijke mogelijkheden en naar bedreigingen. Ook de interne omgeving van de organisatie wordt bekeken en beoordeeld en wel op interne sterktes en zwaktes.

De verworven interne en externe inzichten roepen de vraag op hoe de organisatie met haar interne competenties en mogelijkheden het best kan inspelen op ontwikkelingen in de markt. Dat is de start van de strategievorming.

Stap 2: Managers ontwikkelen de strategie

Na de omgevingsverkenning kan de strategievorming worden vervolgd. Het is de kunst om hierbij de managers van de organisatie een bijdrage te laten leveren zodat er ownership ontstaat. Er zijn drie manieren om ownership te bereiken en daarmee de kwaliteit van het strategisch proces flink ‘op te krikken’. Denk hierbij niet alleen aan het ontwikkelen van een strategie maar ook aan het herijken en actualiseren. Betrokkenheid en nieuwe strategische inzichten ontstaan door:

  1. Het periodiek uitvoeren van een SWOT-analyse om de strategische positie te herijken.
  2. Strategy mapping op interactieve wijze te gebruiken om de strategie te vormen en te visualiseren.
  3. De Plan Do Check Act cyclus te gebruiken om de strategie up-to-date te houden. Dit vraagt om het zichtbaar maken van de mismatches van strategieveronderstellingen en werkelijkheid.

Nieuwe observaties leiden tot een andere strategische oriëntatie, wat weer leidt tot nieuwe acties. Vervolgens ga je observeren, en de cyclus herhaalt zich. Door steeds waar nodig aanpassingen te maken, leert het management steeds beter hoe de optimalisatie van de strategie moet plaatsvinden. Het principe van de conceptuele spiraal. Meer informatie…

Stap 3: Topleiding bepaalt de besturingsopgave

De besturingsopgave wordt opgesteld door de topleiding en bevat de missie en de strategische doelstellingen voor de komende periode. Zij speelt een cruciale rol bij de besturing van de organisatie; zij laat heel compact en helder zien waar de organisatie voor staat. De besturingsopgave wordt SMART geformuleerd, zodat deze met resultaatindicatoren toetsbaar wordt gemaakt. Meer informatie…

Stap 4: Managers ontwikkelen de strategische zoekvelden

Door middel van strategy mapping worden de strategische zoekvelden bepaald. Hierdoor wordt duidelijk waarin de organisatie goed moet zijn, wil zij de besturingsopgave realiseren. Het allereerste doel van het strategische informatieplan is om de juiste zoekvelden te ontwikkelen voor een kansrijke strategie voor de organisatie. Daarnaast heeft het plan als doel om de conceptuele spiraal op gang te brengen. De zoekvelden maken deel uit van de mindset. Managers zullen op deze gebieden de organisatie voor de lange termijn moeten sturen. Meer informatie…

Reageer op dit artikel van Leo Kerklaan

Een selectie van zijn klanten

Word nu ook klant van Leo

Wil je ook klant van Leo Kerklaan worden? Hij helpt je maar wat graag verder met 4 stappen (strategisch informatieplan) of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Leo Kerklaan, Docent, spreker & adviseur

mr. LEO KERKLAAN

Docent, spreker & adviseur

neem contact met mij op

Fact sheet

Organisaties geholpen
___
Trainingen & workshops
___
Deelnemers opgeleid
___
Beoordeling klanten
8,9
Consultants & docenten
___
Kantoren
3
Jaar ervaring
16
EDIT POST